Antidiscriminatie Statement

De bedrijfsvoering DIT en Larex Vakpersoneel B.V. (hierna: DIT/Larex) is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. DIT/Larex zal hiertoe een antidiscriminatiebeleid hanteren, dat erop is gebaseerd dat werkzoekenden zonder discriminatie kunnen participeren op de arbeidsmarkt en iedereen gelijke kansen in het proces van werving- en selectie heeft.

DIT/Larex wijst dan ook iedere vorm van discriminatie af. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de uitvoering van het antidiscriminatiebeleid en hebben zich hieraan gecommitteerd. Zij zullen niet meewerken aan discriminerende verzoeken.

Het afschrift van het door DIT/Larex gehanteerde antidiscriminatiebeleid vindt u hier.